ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» (COMPLETE).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “Μελέτη και αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεικτών για την εκτίμηση της επικινδυνότητας προσβολής των ζώων από νοσήματα παραγωγής”

05/03/2020 - 12:55

Για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» (COMPLETE).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη αποτύπωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των κτηνοτρόφων» (αφορά το Παραδοτέο 3.1.2)

04/03/2020 - 09:20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΟΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ Ή ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

18/02/2020 - 12:34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του  προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020-COMPLETE” 

27/12/2019 - 13:40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ

02/12/2019 - 14:18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΕΝΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕ
 

29/11/2019 - 14:47

Σελίδες