ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τακτικός Ερευνητής-Διευθυντής του ΙΚΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτικός Ερευνητής

Δόκιμος Ερευνητής

Δόκιμη Ερευνήτρια

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Δόκιμη Ερευνήτρια

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Αναπληρωτής Ερευνητής

Δόκιμος Ερευνητής

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Τακτικός Ερευνητής

Δόκιμος Ερευνητής

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτική Ερευνήτρια

Εντεταλμένος Ερευνητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οικονομικός

Διοικητικός

Διοικητικός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας