ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διευθυντής Έρευνας-Διευθυντής του ΙΚΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Διευθύντρια Έρευνας

Διευθυντής Έρευνας

Εντεταλμένος Ερευνητής

Δόκιμη Ερευνήτρια

Κύρια Ερευνήτρια

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Κύρια Ερευνήτρια

Κύριος Ερευνητής

Εντεταλμένος Ερευνητής

Κύρια Ερευνήτρια

Διευθυντής Έρευνας

Δόκιμος Ερευνητής

Διευθύντρια Έρευνας

Διευθύντρια Έρευνας

Διευθύντρια Έρευνας

Εντεταλμένος Ερευνητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οικονομικός

Διοικητικός

Διοικητικός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας