Ανακοινώνεται ότι οι συστημικοί αριθμοί του ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο διενέργειας τους διαγωνισμού 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 576.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) είναι:

71336: ΤΜΗΜΑ 1, 71524.1:          ΤΜΗΜΑ 2,  71525.1: ΤΜΗΜΑ 3, 71526: ΤΜΗΜΑ 4, 71527: ΤΜΗΜΑ 5, 71528: ΤΜΗΜΑ 6, 71529: ΤΜΗΜΑ 7, 71531: ΤΜΗΜΑ 8, 71532: ΤΜΗΜΑ 9, 71533: ΤΜΗΜΑ 10, 71534: ΤΜΗΜΑ 11, 71535: ΤΜΗΜΑ 12, 71536: ΤΜΗΜΑ 13, 71538.1: ΤΜΗΜΑ 14.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι ο αριθμός προκήρυξης της διακήρυξης στην ΕΕ S είναι 2019/S 045-102488.