Agro 4 Crete

Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό τομέα Κρήτης

ANIHWA

Era-Net Animal Health and Welfare - ANIHWA

Βασισμένο στην εμπειρία και τα επιτεύγματα του προηγούμενου ERA-Net EMIDA, το Animal Health and Welfare ERA-Net (ANIHWA) έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων έρευνας στους τομείς της υγείας και της ευζωίας των ζώων.

ANIMAL WELFARE

Η οικονομικότητα της καλής μεταχείρισης των ζώων

Στόχος του Προγράμματος: είναι να γίνουν εκτιμήσεις για τις ενισχύσεις καλής διαβίωσης των ζώων που πρόκειται να χορηγηθούν σε κτηνοτρόφους που θα αναλάβουν σε εθελοντική βάση να εκτελέσουν πράξεις, οι οποίες συνίστανται στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο του Άρθρου 9 του Κανονισμού ΕΕ αριθμ. 1307/2013. Οι ενισχύσεις αυτές καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίσθηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του τίτλου VΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις.

ANTIBIOTIC RESIDUES IN MILK

Συγκριτική μελέτη της ανίχνευσης καταλοίπων αντιβιοτικών στο γάλα με διαφορετικές μεθόδους

H μελέτη και η αξιολόγηση των δοκιμών ανίχνευσης αντιβιοτικών στο γάλα που βασίζονται στην τεχνική ELISA και επαλήθευση αυτών με την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC)

ARCHIMEDES I

Effect of chemical pollutants and anthelminthic drugs on the reproductive system of farm animals. (ARCHIMEDES I - Support research groups in TEI)

ARTIFICIAL INSEMINATION

Πρόγραμμα εκπαίδευσης σπερματεγχυτών

Στο έργο αυτό εκπαιδεύονται αποφοίτοι των ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνοι με κατεύθυνση Ζωική Παραγωγή στην Τεχνητή Σπερματέγχυση σε αγελάδες, αιγο – πρόβατα και χοιρομητέρες. Οι απόφοιτοι των σχολείων εκπαίδευσης σπερματεγχυτών αποκτούν αναγνωρισμένο από το κράτος «πιστοποιητικό ικανότητας εφαρμογής ΤΣ στα παραγωγικά ζώα» μετά από εξετάσεις και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικό σπερματεγχύτη από το υπουργείο και να εφαρμόζουν ΤΣ επίσημα.

AWARE

Farm Animal Welfare Research in an Enlarged Europe-AWARE

Σκοπός του ερευνητικού έργου AWARE, το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της επιστημονικής έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Ευζωίας των ζώων στην Ευρώπη. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου επιστημόνων και φοιτητών και στην καθιέρωση μίας ευρείας ομάδας ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των αρχών της ευζωίας των ζώων.

BIOACTIVATE

Το έργο BIOACTIVATE «Από απόβλητα/υποπροϊόντα σε προστιθέμενης αξίας βιοενεργές
ζωοτροφές» στοχεύει στην ανάπτυξη λειτουργικών ζωοτροφών με τη χρήση τοπικά
παραγόμενων αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων/υποπροϊόντων που περιέχουν
βιοδραστικές ενώσεις και νέες προβιοτικές ουσίες ευεργετικές για την υγεία του εντέρου.
Το έργο χρηματοδοτείται από την «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
Για να ενημερωθείτε ακολουθήστε την επίσημη σελίδα του προγραμμάτος:

https://bioactivate.gr

BIRD WELFARE

Προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ ευζωίας πτηνών και ποιότητας παραγόμενων προϊόντων στο σύστημα της χωρικής εκτροφής

Σκοπός είναι η εκτίμηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου ευζωίας των πτηνών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, αυγών και ορνίθειου κρέατος στο σύστημα της χωρικής πτηνοτροφίας.

BREEDS AT RISK

Development of models assessing the breeds risk status by utilization of population and relevant georeferenced data

Η διερεύνηση της αξιοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων στον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου εξαφάνισης των φυλών των αγροτικών ζώων και η ανάπτυξη κατάλληλων προτύπων τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των γενετικών πόρων.

BRUCMEL

Brucella melitensis: biotyping and differential diagnostic-Brucmel-ΕMIDA ERANET

BUBALUS BUBALIS

Παραγωγικά χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόντων του Ελληνικού βουβάλου (Bubalus bubalis) σε παραδοσιακές συνθήκες εκτροφής

 

CAMPYLOBACTER

Το Campylobacter spp. στην Τροφική Αλυσίδα των Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής: Εκτίμηση και Διαχείριση των Κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία.

Οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί στόχοι του έργου είναι:

CARES

Coping With Anthelmintic Resistance In Ruminants

Acronym: CARES στο πλαίσιο του ΕΜΙDA ERANet

COCCIDIA

Understanding the coccidia infections in piglets and interactions with the intestine bacterial with possible prophylactic interventions στο πλαίσιο του προγράμματος  «Ελληνική Επιστημονική Κτηνιατρική Συμφωνία»

COCCIDIOSIS IN PIGLETS

Νέα προσέγγιση πρόληψης της κοκκιδίωσης στα χοιρίδια

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστεί η βέλτιστη αποτελεσματική και ασφαλής δόση ενός νέου σκευάσματος που περιέχει τολτραζουρίλη και σίδηρο για την πρόληψη της κοκκιδίωσης σε θηλάζοντα χοιρίδια σε εκτροφές με ιστορικό μόλυνσης από κοκκκίδια. Η παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε 3 εμπορικές φάρμες με σκοπό να οριστεί η ιδανική παρεντερική δόση της τολτραζουρίλης για ενδομυϊκή χορήγηση σε συνδυασμό με συμπλήρωμα σιδήρου.

COMPLETE

''Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development''

CRYOPRESERVATION

A preliminary study on cryopreservation of bovine semen at high dilution rates (50-100 dilution folds) for low-dose artificial insemination (AI) from elite bulls or sex-sorted semen sample

Κατά το 2014 πραγματοποιήθηκε μέρος των αναλύσεων του σπέρματος που προβλέπονται από το Πρόγραμμα.

CYSTINET

COST TD 1302 “European Network on Taeniosis/Cysticercosis”

DAIRYCARE

COST Action 1308 ‘Bringing Welfare into Focus’ Ακρωνύμιο : ‘DairyCare’

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η εκπόνηση έρευνας σε επίκαιρα θέματα που αφορούν το επίπεδο της ευζωίας των ζώων σε διάφορα συστήματα εκτροφής μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών ζώων. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεικτών για την αξιολόγηση της ευζωίας των ζώων και στην ενσωμάτωσή τους σε ‘έξυπνα’ συστήματα επιθεώρησης της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, προβάτων και αιγών στο επίπεδο της εκτροφής τους.

ELISA-PCR

Αξιολόγηση μεθόδων ELISA και PCR ως τεχνικών διάκρισης γάλακτος διαφορετικής ζωικής προέλευσης (αγελαδινής, πρόβειας ή αίγειας)

EMBRYO COLLECTION OF CHIOS EWES

Repeated embryo collection from Chios ewes using laparoscopy

The objective of this project was to develop and standardize a methodology for the repeated induction of superovulation and embryo collection in Chios ewes using laparoscopy This project is part of a series of efforts for the increase of genetic improvement rate in sheep flocks; the latter will contribute to the development and robustness of sheep breeding in Greece.

EPICONCEPT

EPICONCEPT Epigenetics and Periconception Environment, COST Action FA1201

EPRINOMECTIN

Μελέτη της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενάντια στα παράσιτα των μικρών μηρυκαστικών με έμφαση στη χρήση επρινoμεκτίνης

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενάντια στα παράσιτα των μικρών μηρυκαστικών με έμφαση στη χρήση επρινoμεκτίνης. Και το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ασφαλούς και αποτελεσματικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των παρασιτώσεων στα μικρά μηρυκαστικά.

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί η τελική έκθεση.

EURNEGVEC

COST TD 1303  “EURNEGVEC - European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections”

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Δρ Σωτηράκη συμμετέχει στο κομμάτι που αφορά  τα νοσήματα που μεταδίδονται από κρότωνες (Ticks and tick-borne pathogens:) αλλά και από δίπτερα όπως είναι οι σκνίπες και οι ψύλλοι (Dipterans and dipteran-borne pathogens; Fleas and flea-borne pathogens:) (http://www.eurnegvec.org). 

EYATH

Μικροβιολογικές αναλύσεις των εκροών και της ιλύος, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και έλεγχος των εκροών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης

FAP

COST Action FA1002 “Farm Animal Proteomics”

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Δρ Σωτηράκη είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee), συμμετέχει στο Working Group 1 που έχει στόχο την υγεία των ζώων και περιλαμβάνει τα παρασιτικά νοσήματα. Συμμετέχει επίσης και στο Working Group 3 που έχει στόχο την εφαρμογή νέων τεχνικών που θα ήταν για παράδειγμα ιδιαίτερα χρήσιμες για την παραγωγή εμβολίων (http://www.cost-faproteomics.org).

GOAT-TSE-FREE

Towards breeding of goats for genetically determined TSEs resistance- GOAT-TSE-FREE

Το προτεινόμενο έργο, έχει ως στόχους τη συλλογή πειραματικών δεδομένων για την επιβεβαίωση ή μη της ανθεκτικότητας που προσδίδουν τα κωδικόνια 146 και 222 με έμφαση την ανθεκτικότητα στην BSE των αιγών και την προετοιμασία και αν είναι δυνατόν τη μικρής κλίμακας πιλοτική εφαρμογή εκτροφής για ανθεκτικότητα στη νόσο η οποία θα βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τους κτηνοτρόφους.

GREEK PDO CHEESES

Ιχνηλάτιση της ποιοτικής ταυτότητας και της αυθεντικότητας Ελληνικών ΠΟΠ τυριών βάσει μικροβιολογικών, φυσικοχημικών, μοριακών και γευστικών χαρακτηριστικών τους

Κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρών τυροκομείων με τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους.

HOLSTEIN

Επιστημονική υποστήριξη Ένωσης αγελαδοτρόφων Φυλής Holstein

Σκοπός του έργου είναι η επιστημονική υποστήριξη της Ένωσης αγελαδοτρόφων Φυλής Holstein και συγκεκριμένα:

INDI-SHEEP TRADE-CHEESE

Sustainable production of traditional cheeses from local sheep milk, in the Balkans:1. Improved reproductive management of indigenous-sheep-breeds populations, 2. Ensuring traditional cheeses hygiene and quality 

IVP

Επίδραση των πρωτεολυτικών ενζύμων του συστήματος ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/ πλασμίνη στην εξωσωματική παραγωγή εμβρύων αγελάδων

Στόχοι της παγκόσμιας έρευνας στην in-vitro παραγωγή εμβρύων (IVP) είναι μείωση ανεπιθύμητων διεργασιών (οξειδωτικό stress, γήρανση των ωαρίων, απoπτωτικές διαδικασίες σε ωάρια / έμβρυα, επίδραση προϊόντων μεταβολισμού) σε όλα τα στάδια της IVP.

LACTIMED

Προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων της Μεσογείου(Lactimed)

Από τον Φεβρουάριο του 2014 συμμετέχει και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών, στο πρόγραμμα με το έργο που αφορά την ποιότητα των παραδοσιακών προϊόντων και την δημιουργία μεσογειακών σημάτων ποιότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος έγιναν με τους φορείς τρεις συναντήσεις στις 10-12/03/2014 στην Bizerte της Τυνησίας, στις 4-7/04/2014 στο Λίβανο και στις 16-19/09/2014 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

LADOTYRI MYTILINIS

Βιομηχανική τυποποίηση της παραγωγής και συντήρησης του παραδοσιακού τυριού "Λαδοτύρι Μυτιλήνης" σε ελαιόλαδο

Η εταιρεία μετά την έναρξη χρηματοδότησης του έργου και επειδή απαιτείτο η έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής για την λήψη προκαταβολών, αναγκάστηκε να προχωρήσει στη διακοπή του.

LIFEMiCliFeed (LIFE20/ GR/ 001703)

Το έργο LIFEMiCliFeed (LIFE20/ GR/ 001703) «Μετριασμός των επιπτώσεων της εκτροφής
των μικρών μηρυκαστικών στην κλιματική αλλαγή μέσω της εφαρμογής καινοτόμων
διατροφικών επιλογών» στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδραστικών ζωοτροφών, οι
οποίες θα ενσωματωθούν στη διατροφή των εκτρεφόμενων μικρών μηρυκαστικών με
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκτροφής τους.
Για να ενημερωθείτε ακολουθήστε την επίσημη σελίδα του προγραμμάτος:

https://www.lifemiclifeed.eu

LOW INPUT BREEDS

Development of integrated livestock breeding and management strategies to improve animal health, product quality and performance in European organic and ‘low input’ milk, meat and egg production

Acronym: LowInputBreeds στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ (Collaborative Project-large scale integrating project).

MEDITERRANEAN BIODIVERSITY

Mediterranean biodiversity as a tool for the sustainable development of the small ruminant sector: from traditional knowledge to innovation

Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα  των ποιμενικών και εκτατικών παραγωγικών συστημάτων, προβάτων και αιγών στους άξονες: περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία.

MELATONIN IN SHEEP

In vitro embryo production after melatonin administration in sheep of indigenous breeds of Greece and Hungary

In this project, the effects of exogenously administered melatonin were studied on follicular fluid composition (steroid hormones concentration, plasminogen-plasmin activity), on oocyte quality and on in vitro embryo production, during seasonal anestrus. Moreover, the effects of melatonin treatment on the ovarian response to superovulation regimes were studied by assessing the follicular population, the quality of ova and the composition of follicular fluid collected

MobiLab

Περιγραφή του έργου:

Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Greece Italy 2014-2020, εγκρίθηκε το έργο με τίτλο “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab” με εταίρους την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, τον Μητροπολιτικό Δήμο του Μπάρι και συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

MobiLab

Project Description​:

Σελίδες