ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Τμήματα 10, 11 και 12 της αριθμ. 46434/1-11-2018 Διακήρυξης ( 19PROC004539929) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614