Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες  του έργου  “Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, με ακρωνύμιο VEGGIE-MEDCHEESES και κωδικό ΓΓΕΤ PRIMA 2018-13 του Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.) στο Αγρόκτημα Θέρμης Θεσσαλονίκης