Για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» (COMPLETE).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη αποτύπωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των κτηνοτρόφων» (αφορά το Παραδοτέο 3.1.2)