Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο: "Παραδοσιακά τυριά από θερινό γάλα μετακινούμενων κοπαδιών αιγοπροβάτων: Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους" με ακρωνύμιο "True Cheese" της δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"