ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Βελτίωση Κτηνοτροφικών Μονάδων – Ταυτοποίηση της Νοθείας για τη Βελτίωση των γαλακτοκομικών Προϊόντων και τη Σήμανση τους - ΑΡΙΣΤΑΙΟ», Κωδικός Έργου Μ16ΣΥΝ2-00140.