Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια: Α) ενός Χρωματόμετρου για την ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο πειραματικών τυριών και Β) ενός οργάνου μέτρησης συνεκτικότητας τροφίμων για την ανάλυση και το ποιοτικό έλεγχο πειραματικών τυριών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο VEGGIE-MED-CHEESES

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30.