ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» (COMPLETE).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “Μελέτη και αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεικτών για την εκτίμηση της επικινδυνότητας προσβολής των ζώων από νοσήματα παραγωγής”