Το έργο LIFEMiCliFeed (LIFE20/ GR/ 001703) «Μετριασμός των επιπτώσεων της εκτροφής
των μικρών μηρυκαστικών στην κλιματική αλλαγή μέσω της εφαρμογής καινοτόμων
διατροφικών επιλογών» στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδραστικών ζωοτροφών, οι
οποίες θα ενσωματωθούν στη διατροφή των εκτρεφόμενων μικρών μηρυκαστικών με
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκτροφής τους.
Για να ενημερωθείτε ακολουθήστε την επίσημη σελίδα του προγραμμάτος:

https://www.lifemiclifeed.eu