Ο Τομέας Υγιεινής  και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Τοξικολογίας δραστηριοποιείται στην:

 • Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων και ιδιαίτερα στην υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης, τη μικροβιολογία τροφίμων, τις αλλοιώσεις τους, τη χημεία-βιοχημεία και τα κατάλοιπα χημικών και φαρμακευτικών ουσιών στα τρόφιμα
 • Τεχνολογία τροφίμων και πιο συγκεκριμένα μεταποίηση - τυποποίηση - έλεγχος πρώτης ύλης και ενδιάμεσων σταδίων - έλεγχος τελικών προϊόντων - HACPP - ανάπτυξη νέων λειτουργικών τροφίμων
 • Τοξικολογία ζώων και ζωοτροφών και ειδικότερα στην οξεία τοξικότητα από παρασιτοκτόνα, βιοχημικές αναλύσεις σε βιολογικά υλικά παραγωγικών ζώων και αναλύσεις βαρέων μετάλλων σε ζωικά συστήματα και περιβάλλον

1. Χημεία Τροφίμων

Α. Προσδιορισμός  φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, υγρασία, αλατότητα, τέφρα, οξύτητα, λιποπεριεκτικότητα, οξείδωση λίπους, aw (συντελεστής ενεργότητας νερού) και άλλες εξειδικευμένες αναλύσεις.

Β. Ενόργανη χημική ανάλυση

 • προφίλ λιπαρών οξέων
 • ανάπτυξη μεθόδων με χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης (HPLC-GC) για
 • προσδιορισμό οργανικών ενώσεων σε τρόφιμα ΖΠ και επικύρωση των μεθόδων 
 • αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια επίδοσης της ΕΕ.

2. Μικροβιολογία Τροφίμων 

 • Μικροβιολογικές εξετάσεις τροφίμων και νερών
 • Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών (Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli, Campylobacter)
 • Εκτίμηση μικροβιολογικής ποιότητας πρώτων υλών στην Βιομηχανία των τροφίμων
 • Προσδιορισμός μικροοργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα (ζύμες, μύκητες, ψυχρότροφοι μικροοργανισμοί, οξυγαλακτικά βακτήρια)
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών με προβιοτικές ιδιότητες με σκοπό την χρησιμοποίηση τους σε νέα λειτουργικά τρόφιμα