ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1230/23531/22.05.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΓΕ ΑΣΩΜΑΤΩΝ"

19/07/2019 - 14:09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ Ή ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

05/07/2019 - 13:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

22/05/2019 - 12:48

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Ερευνητικού/Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5010614, εκτιμούμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

24/04/2019 - 15:29

Αποδοχή από το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (134η Συνεδρίαση/18-04-2019, αριθ θεμ. 47) του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με αριθμό  46434/1-11-2018, για την «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  με κωδικό MIS 5010614.

24/04/2019 - 15:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΟ Η΄ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

23/04/2019 - 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΟ Η΄ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

23/04/2019 - 11:59

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 11735 /26-3-2019 (61ΞΘΟΞ3Μ-Δ41) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισμό Αριθμ. 46434/1-11-2018 με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», είναι το Σάββατο 6-4-2019 και η καταληκτική ημερομηνία για την αποσφράγισή τους είναι η Τετάρτη 10-4-2019.

29/03/2019 - 14:38

Σελίδες