Αποδοχή από το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (134η Συνεδρίαση/18-04-2019, αριθ θεμ. 47) του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με αριθμό  46434/1-11-2018, για την «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  με κωδικό MIS 5010614.

24/04/2019 - 15:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΟ Η΄ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

23/04/2019 - 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΟ Η΄ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

23/04/2019 - 11:59

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 11735 /26-3-2019 (61ΞΘΟΞ3Μ-Δ41) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισμό Αριθμ. 46434/1-11-2018 με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», είναι το Σάββατο 6-4-2019 και η καταληκτική ημερομηνία για την αποσφράγισή τους είναι η Τετάρτη 10-4-2019.

29/03/2019 - 14:38

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 460/22.02.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19/03/2019 - 11:32

Ανακοινώνεται ότι οι συστημικοί αριθμοί του ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο διενέργειας τους διαγωνισμού 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 576.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) είναι:

71336: ΤΜΗΜΑ 1, 71524.1:          ΤΜΗΜΑ 2,  71525.1: ΤΜΗΜΑ 3, 71526: ΤΜΗΜΑ 4, 71527: ΤΜΗΜΑ 5, 71528: ΤΜΗΜΑ 6, 71529: ΤΜΗΜΑ 7, 71531: ΤΜΗΜΑ 8, 71532: ΤΜΗΜΑ 9, 71533: ΤΜΗΜΑ 10, 71534: ΤΜΗΜΑ 11, 71535: ΤΜΗΜΑ 12, 71536: ΤΜΗΜΑ 13, 71538.1: ΤΜΗΜΑ 14.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι ο αριθμός προκήρυξης της διακήρυξης στην ΕΕ S είναι 2019/S 045-102488.

06/03/2019 - 15:51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΕ

01/03/2019 - 14:46

Σελίδες