ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 460/22.02.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19/03/2019 - 11:32

Ανακοινώνεται ότι οι συστημικοί αριθμοί του ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο διενέργειας τους διαγωνισμού 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 576.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) είναι:

71336: ΤΜΗΜΑ 1, 71524.1:          ΤΜΗΜΑ 2,  71525.1: ΤΜΗΜΑ 3, 71526: ΤΜΗΜΑ 4, 71527: ΤΜΗΜΑ 5, 71528: ΤΜΗΜΑ 6, 71529: ΤΜΗΜΑ 7, 71531: ΤΜΗΜΑ 8, 71532: ΤΜΗΜΑ 9, 71533: ΤΜΗΜΑ 10, 71534: ΤΜΗΜΑ 11, 71535: ΤΜΗΜΑ 12, 71536: ΤΜΗΜΑ 13, 71538.1: ΤΜΗΜΑ 14.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι ο αριθμός προκήρυξης της διακήρυξης στην ΕΕ S είναι 2019/S 045-102488.

06/03/2019 - 15:51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΕ

01/03/2019 - 14:46

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Αριθμ. 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 576.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 30/03/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59:59.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 04/04/2019.

01/03/2019 - 13:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

22/02/2019 - 14:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

20/02/2019 - 13:39

Ανακοίνωση των οριστικών καταλόγων των υποψηφίων για την ανάδειξη των μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών και του εκπροσώπου του τακτικού προσωπικού σε αυτό

26/09/2018 - 11:45

Ανακοίνωση εκλογών για ανάδειξη μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών και του εκπροσώπου του μη ερευνητικού προσωπικού σε αυτό

18/09/2018 - 13:08

Σελίδες