Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια: Α) ενός Χρωματόμετρου για την ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο πειραματικών τυριών και Β) ενός οργάνου μέτρησης συνεκτικότητας τροφίμων για την ανάλυση και το ποιοτικό έλεγχο πειραματικών τυριών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο VEGGIE-MED-CHEESES

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30.

11/12/2020 - 10:02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ

06/10/2020 - 11:52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "TechCare"

23/09/2020 - 10:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΗΜΕΙΑΣ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

24/08/2020 - 14:37

Έχοντας υπόψη την  αριθμ. 39 απόφαση της 10ης /06.08.2020  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1)  σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas ", με ακρωνύμιο  VEGGIE-MED-CHEESES και κωδικό ΓΓΕΤ, PRIMA 2018-13

17/08/2020 - 10:14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΓΕ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

17/07/2020 - 15:46

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (6) ΕΞΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MOBILAB"
 

26/06/2020 - 09:43

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για παροχή υπηρεσιών με εταιρεία στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Interreg V-A Greece Italy 2014-2020, με τίτλο "Strengthning innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control - Mobilab"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η υποστήριξη του προγράμματος σε ότι αφορά στην προετοιμασία υλικού για διαδικτυακή πύλη του Οδικού Χάρτη.

19/05/2020 - 14:21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "CVBD"

19/05/2020 - 12:20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟ ΚΑΙ

ΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

18/05/2020 - 16:19

Σελίδες