ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΕ

01/03/2019 - 14:46

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Αριθμ. 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 576.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 30/03/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59:59.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 04/04/2019.

01/03/2019 - 13:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

22/02/2019 - 14:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

20/02/2019 - 13:39

Ανακοίνωση των οριστικών καταλόγων των υποψηφίων για την ανάδειξη των μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών και του εκπροσώπου του τακτικού προσωπικού σε αυτό

26/09/2018 - 11:45

Ανακοίνωση εκλογών για ανάδειξη μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών και του εκπροσώπου του μη ερευνητικού προσωπικού σε αυτό

18/09/2018 - 13:08

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση (ηλεκτρονική φόρμα ΕΣΗΔΗΣ) των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», με Κωδικό ΟΠΣ 5010614 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», για διάρκεια 20 ημερολογιακών ημερών, από τις 21 Μαϊου 2018 έως 9 Ιουνίου 2018.

18/05/2018 - 11:47

Βήματα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου στις αίγες
 

29/03/2016 - 12:14

Σελίδες