Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση (ηλεκτρονική φόρμα ΕΣΗΔΗΣ) των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», με Κωδικό ΟΠΣ 5010614 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», για διάρκεια 20 ημερολογιακών ημερών, από τις 21 Μαϊου 2018 έως 9 Ιουνίου 2018.

18/05/2018 - 11:47

Βήματα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου στις αίγες
 

29/03/2016 - 12:14

Γονοτυπική ανάλυση— Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία γενετικά ανθεκτικών κοπαδιών

29/03/2016 - 12:05

Γονοτυπική ανάλυση—Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους κτηνοτρόφους

29/03/2016 - 11:57

Σελίδες