ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "TechCare"

23/09/2020 - 10:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΗΜΕΙΑΣ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

24/08/2020 - 14:37

Έχοντας υπόψη την  αριθμ. 39 απόφαση της 10ης /06.08.2020  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1)  σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas ", με ακρωνύμιο  VEGGIE-MED-CHEESES και κωδικό ΓΓΕΤ, PRIMA 2018-13

17/08/2020 - 10:14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΓΕ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

17/07/2020 - 15:46

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (6) ΕΞΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MOBILAB"
 

26/06/2020 - 09:43

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για παροχή υπηρεσιών με εταιρεία στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Interreg V-A Greece Italy 2014-2020, με τίτλο "Strengthning innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control - Mobilab"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η υποστήριξη του προγράμματος σε ότι αφορά στην προετοιμασία υλικού για διαδικτυακή πύλη του Οδικού Χάρτη.

19/05/2020 - 14:21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "CVBD"

19/05/2020 - 12:20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟ ΚΑΙ

ΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

18/05/2020 - 16:19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

18/05/2020 - 13:32

ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ψυγείο συντήρησης, Φούρνος μικροκυμάτων) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control-MobiLab» (λήξη προσφορών 14/5/2020)

12/05/2020 - 11:23

Σελίδες