ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "ΦΑΡΣΑΡΗΣ"

28/06/2021 - 12:31

 H 2η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του EUROSHEEP θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 14 Μαΐου, στις 13:00 (διάρκεια 2 ώρες). Στη Συνάντηση Εργασίας θα παρουσιασθούν τεχνικές λύσεις ως απάντηση στα κύρια ζητήματα που εντοπίσθηκαν στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη φάση του EUROSHEEP και θα γίνει η επιλογή αυτών που θα παρουσιασθούν στη 2η Διεθνή Τεχνική Συνάντηση που προγραμματίζεται τον Ιούνιο. 

13/05/2021 - 14:56

Σήμερα 14 Απριλίου του 2021 πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας zoom η ολομέλεια του προσωπικού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών

14/04/2021 - 13:26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Agor4Crete"

13/03/2021 - 13:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

02/03/2021 - 13:34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΙΟΛΟΓΟ / ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ ΑΕΙ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ)

02/03/2021 - 13:31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "COMPLETE"

11/01/2021 - 10:10

Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες  του έργου  “Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas”, με ακρωνύμιο VEGGIE-MEDCHEESES και κωδικό ΓΓΕΤ PRIMA 2018-13 του Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.) στο Αγρόκτημα Θέρμης Θεσσαλονίκης  

07/01/2021 - 11:29

Σελίδες