Διακήρυξη 3164/30-08-2021 για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517) 

31/08/2021 - 10:23

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη  δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης  του Έργου  «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας  και Θάλασσας 2014-2020».

 

29/07/2021 - 15:29

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο: "Παραδοσιακά τυριά από θερινό γάλα μετακινούμενων κοπαδιών αιγοπροβάτων: Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους" με ακρωνύμιο "True Cheese" της δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"

27/07/2021 - 16:13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "COMPLETE"

15/07/2021 - 09:54

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΡΗΒΕΚ"

28/06/2021 - 12:44

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "COMPLETE"

28/06/2021 - 12:40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "ΦΑΡΣΑΡΗΣ"

28/06/2021 - 12:31

 H 2η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του EUROSHEEP θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 14 Μαΐου, στις 13:00 (διάρκεια 2 ώρες). Στη Συνάντηση Εργασίας θα παρουσιασθούν τεχνικές λύσεις ως απάντηση στα κύρια ζητήματα που εντοπίσθηκαν στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη φάση του EUROSHEEP και θα γίνει η επιλογή αυτών που θα παρουσιασθούν στη 2η Διεθνή Τεχνική Συνάντηση που προγραμματίζεται τον Ιούνιο. 

13/05/2021 - 14:56

Σελίδες