Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

20/12/2021 - 15:41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ "ΦΑΡΣΑΡΗΣ"

20/12/2021 - 14:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "OLIVEGG"

20/12/2021 - 14:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "SMART WASTE"

20/12/2021 - 14:38

Προμήθεια πολυκάναλης πιπέτας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς” 

23/11/2021 - 14:12

Προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του προγράμματος “Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς” 

17/11/2021 - 10:42

<p>Διερεύνηση αγοράς για την δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (video)</p>

09/11/2021 - 13:47

Απόφασης του ΔΣ με θέμα : Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2944/29.07.2021Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης

έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

05/10/2021 - 12:35

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών , ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο τελικό συνέδριο του έργου COMPLETE, το οποίο θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο του Δήμου Πρεσπών που βρίσκεται στο Λαιμό, με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικών  δεξιοτήτων στον κλάδο της κτηνοτροφίας της Περιφέρειας

29/09/2021 - 13:29

Διερεύνηση αγοράς για την ανάθεση της διοργάνωσης του τελικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του έργου COMPLETE με τίτλο: “Entrepreneurial capacity building of livestock raising SMEs through training activities/seminars. Mobilizing a transnational cluster of livestock health care and farming innovation”

23/09/2021 - 10:02

Σελίδες