Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο,  για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Mitigating climate impact of small ruminants through innovative feeding approaches Mitigating climate impact of small ruminants through innovative feeding approaches» (LIFE MiCliFeed) + (LIFE20 CCM/GR/001703).

11/01/2022 - 13:47

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

20/12/2021 - 15:41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ "ΦΑΡΣΑΡΗΣ"

20/12/2021 - 14:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "OLIVEGG"

20/12/2021 - 14:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "SMART WASTE"

20/12/2021 - 14:38

Προμήθεια πολυκάναλης πιπέτας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς” 

23/11/2021 - 14:12

Προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του προγράμματος “Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς” 

17/11/2021 - 10:42

Σελίδες